Haberimizvar.net’in haberine göre Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordinatları ilan edilen ve protokol kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kiraya verilen her biri 6m² yüz ölçümlü su üstü sporu parkur noktaları Haziran ayı içinde ihaleye çıkartıldı. Serik, Aksu, Manavgat, Kemer sahilindeki su üstü sporu parkurlarının kiraya verilmesiyle ilgili ihale şartnameleri ortaya çıktıktan sonra sektörde ortalık karıştı. 75 ilgili firma Antalya İdare Mahkemesi'ne tek tek başvuru yaparak gerçekleşecek ihalelerin iptalini istedi. 

ALİ CENGİZ OYUNU MU VAR?


Öncelikli olarak turizm sezonunun açılmasının ardından yapılacak ihalenin sektöre darbe vuracağı iddasında bulunan firma sahipleri, ihale şartnamesinde Ali Cengiz Oyunu oynandığıyla ilgili önemli detayları mahkemeye sundukları dilekçede dile getirdi. Yürütmeyi durdurma kararı için Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru dilekçesinde yer alan detaylar kafaları karıştırdı. İşte o dilekçelerden biri:


YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İÇİN


"Su üstü sporu parkur noktası için ihaleye çıkılacağı ilan edilen ihale şartnamesi (ek- ihale şartnamesi) Devlet İhale Kanunu'nun İlkeler başlıklı 2. maddesinde yer alan açıklık ve rekabetin sağlanması ilkesini ihlal etmektedir. Söz konusu madde metni şöyledir; 'Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.'
Ancak davalı idare bu ilke ve esaslara aykırı bir şartname ile söz konusu ihaleye katılımı engellemekte, müvekkil başta olmak üzere su üstü sporu alanlarında faaliyet gösteren isteklileri caydırmaktadır.

Zira bu Şartname'nin 8.26. maddesinde 'Tüzel kişilerin işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletme belgesi' isteklilerde aranacak özellikler arasında sayılmıştır.

İhale şartnamesinde yer alan bu hususun yapılacak olan ihaleye katılımı kısıtladığı, su sporları alanında herhangi bir yeni işletmenin ortaya çıkması imkansız hale getirir nitelikte olduğu ve bu durumun Devlet İhale Kanunu'nun ilkeler başlıklı 2.maddesinde düzenlenen rekabet ilkesini ihlal eder nitelikte olduğu açık ve nettir.

Yine Antalya İli sınırları içerisinde davalı idare tarafından ihale şartnamesi düzenlenen bir kısım su üstü sporları parkur noktaları için açılan iptal davasında Antalya 2. İdare Mahkemesi 2022/920 Esas ve 2022/1010 Karar sayılı kararı ile 'son 4 yıl içerisinde 3 yıl su sporları işletmeciliği deneyimi' şartını hukuka aykırı bularak ihaleyi iptal etmiştir. İlk derece mahkemesinin iptal kararı Danıştay 13. İdari Dava Dairesi'nin 2022/4388 Esas ve 2023/1171 Karar sayılı kararı ile onanmış ve kesinleşmiştir. İlk derece mahkemesi kararının gerekçesi şöyledir;

Onlar sevdiklerini mezarlıkta ziyaret etti.. Antalyalılar şehitlerini unutmadı Onlar sevdiklerini mezarlıkta ziyaret etti.. Antalyalılar şehitlerini unutmadı


EMSAL KARAR


"Son 4 yılda 3 yıl su üstü sporları parkur işletmeciliği yapmış olmak şartının aranmasının yapılacak olan ihaleye katılımı kısıtlayacağı gibi bu alanda yeni girişimcilerin ortaya çıkmasına da engel olacağı, bu durumun yukarıda anılan rekabet ilkesini engelleyecek nitelikte olduğu, dolayısıyla açıklanan tüm bu hususlardan yola çıkılarak Devlet ihalelerinin yürütülmesinde hakim olan ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması amacı çerçevesinde söz konusu ihalenin ilgili mevzuatta hüküm altına alınan rekabetin sağlanması esaslarına aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu ihale işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."


2886 sayılı kanunun 45 maddesi uyarınca (açık ihale) yapılan ihalelerde katılımı kısıtlayıcı şartlar getirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de davalı idarece ilan edilen şartnamede, gerçek kişi ve tüzel kişilerde ihaleye katılabilmek için 5 yıl su sporları alanında işletme deneyimi olduğunu gösterir deniz turizmi araçları turizm işletme belgesi aranması Devlet İhale Kanunu'nda yer alan açıklık, rekabet ve eşitlik ilkelerini ihlal eder niteliktedir.                                                                                                                                                       

                                                                                           
ŞARTNAMEDE İÇERİK FARKLILIĞI


Bir diğer husus ise davalı idare tarafından ilan edilen şartname ile isteklilerin idareye başvurup 10.000,00 TL karşılığında temin ettiği ihale şartnamesinin içeriği farklıdır. Zira ilan edilen şartnamede 5 yıllık deneyim hususunda herhangi ek düzenleme ön görülmemişken ücreti mukabilinde temin edilen ihale şartnamesinde ise 'ortaklı' bir şekilde ihaleye istekli olunması halinde ortaklardan yalnızca birinin dahi 5 yıl deneyim şartını karşılıyor olması yeterli görülmektedir.

Bu husus da 5 yıl deneyim şartını sağlamayan ancak ihaleye katılmak ve su sporları alanında işletme faaliyetinde bulunmak isteyen ihale isteklilerini, 5 yıl deneyim şartını sağlayan ihale isteklilerine karşı istismara açık bir hale getirmektedir. Bununla birlikte ilan edilen şartname ile davalı idareden temin edilen şartname arasında içerik farklılığı bulunması da tek başına ihalenin iptalini gerektirir niteliktedir.

FAHİŞ FİYAT UYGULAMASI


Yine ihale şartnamesinde yer alan her bir ihale için, ihaleye katılabilmek adına temin edilmesi gereken şartname için belirlenen bedel de ihaleye katılımı kısıtlayıcı, azaltıcı ve rekabet ilkesini ihlal eder niteliktedir. Zira her bir şartname için belirlenen 10.000,00 Türk Lirası şartname ücreti fahiş niteliktedir.


Antalya idare mahkemeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne karşı açılan ihale iptal davalarına aşina hale gelmiştir. Zira Antalya Büyükşehir Belediyesi ısrarlı ve kararlı bir şekilde 2020 yılından beri usule ve hukuka uygun bir ihale şartnamesi hazırlamamakta ve Antalya İli sınırlarındaki su sporları parkurlarını vaktinde usulüne uygun bir şekilde ihale etmemektedir.

Davalı idare bile isteye bu alanların kaçak işletilmesine ve Hazine ile belediyenin maddi olarak zarara uğramasına yol açmaktadır. Davalı idarenin dava konusu idari işleminde hiçbir şekilde kamu yararı amacı güdülmemektedir. Zira iş bu parkur noktalarının kullanışlarının özelliği, Türk turizmi açısından önemi ve gerektirdiği hassasiyet ve turizm sezonun başlamış olması göz önüne alındığında, dava konusu idari işlem, kamu yararı unsuru açısından da sakat olup iptali gerekmektedir.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ


İşbu davanın açıldığı tarih itibarıyla Antalya İli turizm sezonundadır. Turizm sezonunun başlamış olması, ülkemize bu tarihlerde çok sayıda turist girişinin gerçekleşmesi ve dava konusu şartname kapsamında ihaleye çıkılması ve daha sonra bu ihalenin iptal edilmesi halinde tüm turizm sezonunun bundan etkileneceği göz önüne alınarak yeni bir fiili durum yaratılmasını engellemek için iptale matuf olduğu şüphesiz olan dava konusu idari işlemin yürütmesinin ilk olarak davalı idarenin savunması alınıncaya kadar, daha sonrasında ise dava sonuçlanıncaya kadar durdurulması gerekli ve zorunludur."

Kaynak: HABER MERKEZİ