Antalya Kent Konseyi’nin İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nun  yaptığı açıklamada kırsal alanlar için yeni planlara ihtiyaç olduğu vurgulandı. Açıklamada “1.Yerel yönetimler Büyükşehir coğrafyası içerisinde temsili demokrasi anlayışı yerine katılımcı çoğulcu demokrasi anlayışının benimsendiği bir yönetim anlayışını esas almalı, yerleşmelerin coğrafi , iklimsel, sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerini ayrıştırmadan  yani bütün kenti alt mekânsal farklılıklara  bölmeden  tekbir yönetmelik başlığı altında  mekânsal çözüm arayışına gidilmemelidir.

Antalya’ya Milli Parkların ana merkezi! Antalya’ya Milli Parkların ana merkezi!

2.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan sakınım planı çalışmaları devam ederken  mevcut planlara yapılan müdahaleler  çelişki oluşturmakta olup, çözüm yaklaşımının her türlü kentsel riskleri (yangın, deprem, taşkın, heyelan vb.) kapsayan sakınım planlaması olduğu,  bu bağlamda 6306 sayılı kanun kapsamında parsel yada ada ölçeğinde değil kentsel alan bütününde üst ölçekli planlama kararlarının oluşturulup alt ölçekli planlamanın da semt  mahalle ölçeğinde  kentsel alanın sürdürülebilirliği çerçevesinde değerlendirilmesi gerekliliği vardır.

3.Büyükşehir yasası ile mahalle statüsü alan kırsal yerleşim alanlarında üretimi destekleyen geliştiren kentsel alan planlamasından farklı bir planlama yaklaşımının uygulanmasına ihtiyaç vardır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: BÜLTEN