İçerisinde birçok işletme ve Kadınlar Plajı’nı barındıran Antalya Konyaaltı İlçesi’nde denize sıfır Sarısu alanı Tarım ve Orman Bakanlığı Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs Cuma 2024 tarihinde saat 11.00’de Antalya Bölge Müdürlüğü Finike Salonu’nda yapılacak.

YILLIK KİRA BEDELİ BELİRLENDİ

27,604 Ha.’lık Sarısu Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10'uncu maddesi uyarınca kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek. 2 Adet kır kahvesi, 2 adet kır lokantası, 3 Adet spor tesisi destek binası, 12 adet büfe + gölgelik, bir adet giriş kontrol ünitesi bulunan Sarı Sahili’nin tahmini yıllık işletme hakkı kira bedeli 12.342.200 TL olarak belirlendi. Geçici teminat miktarı ise 3.702.660 TL (Tahmin edilen bedelin %30’u) oldu.

2D1F5E35 472F 4Fd8 97Fa 6Aafde72F76F (Small)

SARUSU İHALE ŞARTLARI NELER?

İhaleye girmek isteyen işletmelerle ilgili şartlar şöyle sıralandı:

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

2- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

3- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

4- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (varsa) bildirmeleri,

5- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

6- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

5F645192D3806C1B64Afaae2 (Small)

7- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

8- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (kamu kurumları hariç ),

9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek).

10- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

The Beach (Small)

11- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

12- Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,

13- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

14- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

Dji 0013.00 16 40 06.Still014 Scaled (Small)

Antalya sokakları durulmuyor… Hayvanseverler sokağa döküldü Antalya sokakları durulmuyor… Hayvanseverler sokağa döküldü

15- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

16- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, yukarıdaki bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

C89B0440 Ea5F 4797 9Fdd F48122Ca6769 (Small)

17- İsteklinin ekonomik ve mali yeterlilikle ilgili 500.000.000,00 TL (Beş yüz milyon Türk Lirası)’den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubunu (ek belge 1) teklifleri kapsamında sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. (Kamu kurumları hariç)

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

18- İsteklilerin iş deneyimine yönelik, Orman Parkı (mülga A, B, C ve D Tipi Mesire Yerleri) işletmeciliğini en az 10 (on) yıl gerçekleştirdiğine dair ilgili idareden alınacak belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. (Kamu kurumları hariç)

19- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ