İLAN
T.C. KAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/792 Esas
DAVACI : KAŞ ORMAN İŞLT. MÜDÜRLÜĞÜ
DAVALI : SONGÜL YÜKSEL -31388524734
Davacı tarafından Antalya ili, Kaş ilçesi, Üzümlü Mah. 183 ada 2 parsel sayılı taşınmaz maliki muris Elif Meşe aleyhine açılan tapu iptal tescil davası nedeniyle mirasçı Huriye Yılmaz kızı olarak davaya dahilinize karar verilmiştir.
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yapıldığı son günden itibaren 7 gün içinde tebligatın yapılmış sayılacağı, HMK'nın 116. madde gereği ilk itirazlarınızı ileri sürebileceğiniz, aksi halde ilk itirazların dinlenmeyeceği ve cevap dilekçesini ibraz etmediğiniz takdirde HMK'nın 128. maddesine göre davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02032975