İLAN

KONYAALTI SAHİLİ VE KIYI BANDI (BOĞAÇAYI KÖPRÜSÜ-LİMAN KAVŞAĞI ARASI) 1 ADET 4 NUMARALI BÜFE VE TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ KİRAYA VERİLECEKTİR

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

İlimiz, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesinde bulunan ve Konyaaltı sahilinin Boğaçayı köprüsü ile serbest bölge arasında kalan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki kıyı ve sahil bandının üzerinde vaziyet planında yer alan 4 numaralı 6,00m² yüzölçümlü 1 adet büfe yeri, 102,00m² yüzölçümlü 1 adet büfe önü açık alan (gölgelik), 1.000,00m² yüzölçümlü 1 adet şemsiye-şezlong alanı ile ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulacak 17,00m² yüzölçümlü 1 adet wc, 8,00m² yüzölçümlü 1 adet duş, 5,00m² yüzölçümlü 1 adet soyunma kabini yapılması, işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyemize bedelsiz devredilmesi işinin hazırlanan uygulama projeleri, teknik ve idari şartname esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 15.03.2031 tarihine kadar kiraya verilmesi işidir.

BÜFE ÜNİTESİ
VE TESİS NO

BÜFE
(m²)

BÜFE

ÖNÜ

 AÇIK

ALAN
(GÖLGELİK)
(m²)

ŞEMSİYE-ŞEZLONG
ALANI
(m²)

WC
(m²)

DUŞ
(m²)

SOYUNMA
KABİNİ
(m²)

1 (BİR) YILLIK MUHAMMEN
KİRA BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ
(TL)

 

 

 

İŞİN SÜRESİ

İHALE SAATİ
 

4

6,00

102,00

1.000,00

17,00

8,00

5,00

7.350.000,00+KDV

1.572.534,00

7 (Yedi) Yıl

10:00

2- İŞİN SÜRESİ

Yer teslimi tarihinden itibaren 7 (yedi) yıl olup, her halükarda bu süre 15.03.2031 tarihini aşmayacaktır.

3- GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici teminat bedeli 7 (yedi) yıllık tahmini işletme hakkı bedeli toplamı olan 51.450.000,00TL bedel ile 967.800,00TL tahmini toplam yatırım maliyet bedelinin toplamı olan 52.417.800,00TL bedelin yüzde üçü tutarındaki 1.572.534,00TL’dir.

4- İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ

İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye encümen toplantı salonunda 30.05.2024 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü uygulanacaktır

5- İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,  

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1.     Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge,

2.     Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.     Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2.     Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Yazısı.

ğ) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya kurumdan alınan yazı aslı,

ı) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış en az 5 yıllık Turizm İşletme Belgesi sunması

i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt Yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi,

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesini vermesi.

5.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından

5.1. maddesinin ç, d, g, ğ, h bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.  

6- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI

İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 5.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.

7- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

7.1. İhaleye katılamayacak olanlar

7.1.1. Aşağıdaki kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

7.1.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

7.1.3 Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale/sözleşme yapılmışsa, kesin teminatları gelir kaydedilerek ihale/sözleşme iptal edilir.

7.2. İhalenin yabancı isteklilere kapalılığı

7.2.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

7.2.2. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

8- İhale komisyonu (Antalya Büyükşehir Belediye encümeni) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun (Antalya Büyükşehir Belediye encümeninin) ihaleyi yapmama kararı kesindir.  

       İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02033900