İHALE İLANI

                                                     KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

  Köprü İnşaatı İşleri Yaptırılacaktır

            Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Bölge Ağına Bağlı Muhtelif Köprülere Bakım ve Onarım Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/709144

1-İdarenin:

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-13.BÖLGE ANTALYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07090 KEPEZ/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2423207000 - 2423453699

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin:

a) Adı

:

Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Bölge Ağına Bağlı Muhtelif Köprülere Bakım ve Onarım Yapılması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

8000 m² köprü korkuluğu boyanması, 4000 m³ dere yatağı ıslahı, 200 m elastik genleşme derzi yapılması, 100 m çelik genleşme derzi yapılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Bölge Ağına Bağlı Muhtelif Köprüler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 160 (YüzAltmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin:

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.07.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Gazi Bulvarı Fabrikalar Mah. 07090 ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu işte benzer iş: Yapım işlerinde değerlendirilicek benzer işlere ait tebliğde yer alan (A) Altyapı işleri - I.Grup Köprü ve Viyadük İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Köprülerde Hasarlı Genleşme Derzlerinin Sökülerek Yerine 50 Mm. Hareket Kapasiteli Elastomer Modifiye Bitüm ve Seçme Agregadan Oluşan Tıkaç Tipi Yeni Derz Temini ve Yerine Montajı (50 Cm Genişlik Ve 10 Cm Derinlikte) ( Her Türlü Malzeme Bedeli, Nakliye, İşçilik, Yatay ve Düşey Taşıma Vb. Herşey Dahil )

10,326%

15,504%

6,46

Köprülerde 0-80 Mm Boyuna Hareket Kapasiteli, Sabit Ankrajlı, Kauçuk Contalı, Sıcak Haddelenmiş veya Ekstrüde Özel Çelik Profilli Su Geçirmez Tip Genleşme Derzi Yapılması ve Yerine Konulması ( Hertürlü Malzeme Bedeli, Eski Genleşme Derzinin Sökülmesi, Nakliye, İşçilik, Yatay Ve Düşey Taşıma Vb. Herşey Dahil)

10,824%

16,236%

6,77

Garguy Temini ve Yerine Konulması

0,552%

0,828%

0,35

Daldırma Galvanizli Profil Demirden Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması (Cıvatalı Montaj ) (Malzeme ve Nakliye Dâhil)

1,96%

2,94%

1,23

Demir yüzeylerinin özel (Silis Quartz) kumla kompresör kullanarak raspa edilmesi ve parlak bir yüzey elde edilinceye kadar kumlanması (HERŞEY DAHİL)

1,296%

1,944%

0,81

Demir imalat yüzeylerin 2 kat Yüzey toleranslı Epoksi astar ve 2 kat istenilen renkte solvent bazlı epoksi boya ile boyanması (HERŞEY DAHİL)

0,936%

1,404%

0,59

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) (Nakliye-İşçilik Herşey Dahil)

0,304%

0,456%

0,19

Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği Ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan Etmiş Sahada Yapılacak Drenaj Hendeği Ve Duvar Temelinin Kazılması Hariç) (Makine İle) (Nakliye Dahil)

1,312%

1,968%

0,82

Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 20/25 Hazır Beton Harcı İle) (Nakliye Dahil)

0,504%

0,756%

0,32

Her Türlü İnşaatta (Kirişli Ve Kutu Menfezler, Köprüler ve Betonarme Kazık Hariç, Plak ve Kompozit Menfezler Dâhil) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Nakliye Dahil)

7,632%

11,448%

4,77

Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu ( Herşey Dahil)

1,328%

1,992%

0,83

Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaat ( Hazır Beton Harcı İle) ( Herşey Dahil)

8,104%

12,156%

5,07

20 Cm Kalınlıkta Ocak Taşı İle Harçlı Pere (Her Şey Dahil)

4,48%

6,72%

2,8

Köprülerde Polimer Bitümlü Membran İle Su Yalıtımı Yapılması

0,584%

0,876%

0,37

Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 Mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Dahil)

1,696%

2,544%

1,06

Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 Mm'lik Kalın Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Dahil)

3,96%

5,94%

2,48

Profilli Demirden Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması (Malzeme Dâhil) (Boyama Hariç)

8,872%

13,308%

5,55

Demir İmalatın İki Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya İle Boyanması

10,856%

16,284%

6,79

Moloz ve Çaplanmış Moloz Taş İnşaat Yüzlerine Gömme Oluklu Derz Yapılması (Herşey Dahil)

0,672%

1,008%

0,42

Ocak taşından (0.4-2 Ton) taşlar ile tahkimatın yapılması (Dalga Kıran ve Deniz Tahkimatı Gibi İnşaatta) (Her Şey Dahil)

0,808%

1,212%

0,45

Makine İle Her Kesit ve Genişlikte Hidrolik Yapıların Giriş ve Çıkışında Dere Yataklarının Düzenlenmesi

2,984%

4,476%

1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

04.12.2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir

#ilangovtr Basın No ILN02045741