Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 sözleşmeli personel alacaklarını duyurdu. Bakanlık lise mezunu veya dengi işçi aradıklarını beyan etti

14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bakanlığımız İstanbul İlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 14 Bahçıvan pozisyonu için alım yapılacaktır. 1)

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2) KPSS PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO POZİSYON VE ADETLERİ BAHÇIVAN (BHCVN)

 Bahçıvan pozisyonunda 14 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: Bahçe bakımı, bahçe temizliği, bahçe sulama ve bahçe ile ilgili tüm iş ve işlemlerde çalıştırılmak üzere; 1. Lise ve dengi okul mezun olup, Bahçe Bakımı ve Peyzaj Eğitimi Sertifikası veya Bahçıvanlık Eğitimi Sertifikasına sahip olduğunu e-devletten alınacak barkodlu belge ile belgelemek. 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 3. Erkek olmak, 4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 5. Bahçıvanlık görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (14): İstanbul (14).

3) DİĞER HUSUSLAR

 1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir. 3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaktır. 4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları İstanbul İli ve/veya İlçelerine yapılacaktır.

4) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular elektronik ortamda 02/07/2023-/16/07/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. 2. Adaylardan istenilen sertifikalar e-Devletten sorgulanacak olup, e-Devlet sorgulaması sonucunda kaydı bulunmayan sertifikalar dikkate alınmayacaktır. 3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. 4. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır. 2. Başvurular, pozisyon itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. 3. Pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. 4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. 5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır. 6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir. İlanen duyurulur. YUNUS DEMİR