Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi sayfasında yayınladığı ihale dikkatleri üzerine çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı doğu ilçelerinde kullanılmak üzere peynirli pide ve ayran alımı için ihaleye çıktı. 70 bin ayran ve pide alınacağını duyuran Büyükşehir Belediyesi’nin ihale şartları şu şekilde:

2024 yılı doğu ilçelerinde kullanılmak üzere peynirli pide ve ayran alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME

3 Nr3Z Cover (Small)

“Doğu ilçeleri için 70.000'er adet peynirli pide ve ayran satın alınması işi olup, 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yüklenici tarafından taziye ikramı için teknik şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan koliler Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün taziye ziyaretinde görevli personelleri tarafından yüklenicinin pide imalini yaptığı işyerinden teslim alınacaktır.

İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 177 (yüzyetmişyedi) takvim günü olmakla beraber 31.12.2024 tarihinde işin bitirilmesi esastır. Yüklenici tarafından taziye ikramı için teknik şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan koliler Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün taziye ziyaretinde görevli personelleri tarafından yüklenicinin pide imalini yaptığı işyerinden teslim alınacaktır.

SON TEKLİF TARİHİ

Sözleşme imzalanmasından itibaren 3 (üç) gün içinde işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 12.06.2024 - 10:00

40297749 (Small)

 İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):  Antalya Büyükşehir Belediyesi 4.Kat İhale Salonu Yüksekalan Mah. A. Menderes Blv. No: 20 07310 - Muratpaşa / Antalya

FİYAT DIŞI UNSURLAR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşletme Kayıt Belgesi

HALKA ARZ EDİLEN HİSSELER HARİÇ TUTULACAK

Kiymali Pide 870X675 1 (Small)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Pide With Ayran (Small)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

Kepez Belediyesi’nde çifte bayram Kepez Belediyesi’nde çifte bayram

R7Bf Listing (Small)
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.”

Muhabir: YAPRAK ÖZER